carved_inkjet_prints carved_inkjet_prints carved_inkjet_prints carved_inkjet_prints carved_inkjet_prints
钢琴厂 I (2015) 地下室 (2014) 大鱼 (2015) 室内 (2014) 钢琴厂 II (2015)
纸板雕刻喷墨打印, 索环, 黄色钉子 纸板雕刻喷墨打印, 索环, 绿色钉子 纸板雕刻喷墨打印, 索环, 钢钉 纸板雕刻喷墨打印, 索环, 绿色钉子 纸板雕刻喷墨打印, 索环, 红色钉子
74 x 98 cm 76 x 100 cm 74 x 99 cm 99 x 77 cm 76 x 99 cm
   
‹ 上一
返回
下一 ›